1. Teneinde het belang van boeken over de landelijke Nederlandse politieke te benadrukken en de kwaliteit ervan te bevorderen heeft het bestuur van het Prinsjesfestival een jaarlijkse prijs voor het Nederlandse politieke boek ingesteld, de Prinsjesboekenprijs.
 2. Deze prijs zal worden toegekend aan degene van wiens hand naar het oordeel van de jury in het voorgaande parlementaire jaar (juli-juli) het beste Nederlandse politieke boek is verschenen.
 3. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2500,-.
 4. Naar de prijs kunnen meedingen natuurlijke personen van wiens of wier hand een oorspronkelijk in de Nederlandse taal geschreven boek, in de periode waarover de prijs wordt toegekend, voor de eerste maal is uitgegeven ten behoeve van de Nederlandstalige markt.
 5. Onder een politiek boek wordt verstaan een boek waarin met tekst of beeld, of een combinatie daarvan, informatie wordt geboden over onderwerpen uit de landelijke Nederlandse politiek (zoals politieke actoren, thema’s, processen  en dergelijke).
 6. Niet in aanmerking komen boeken met fictie, verzamelbundels, jubileumboeken, gelegenheidsboeken of gedenkboeken, alsmede boeken die in het bijzonder zijn gericht op voorlichting, educatie of hulpverlening. Ook (al dan niet verbeterde of gewijzigde) herdrukken komen niet in aanmerking.
 7. De jury bepaalt of een inzending voldoet aan de in dit reglement neergelegde criteria.
 8. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet het werk in drievoud zijn ingezonden aan de jury onder vermelding van  ‘Prinsjesboekenprijs’. Het boek moet verschenen zijn in de periode waarover de prijs wordt toegekend. Inzending kan geschieden door de auteur zelf en door zijn of haar uitgever, onder toezending van drie exemplaren van het boek aan de jury. Daarnaast kunnen ook anderen de jury attent maken op in aanmerking komende werken, onder de verplichting om de auteur en de uitgever daarvan op de hoogte te stellen. Uitgever en/of auteur zullen in dat geval worden gevraagd om drie exemplaren aan de jury te doen toekomen.
 9. Over de toekenning van de prijs beslist een jury van drie leden, die voor één jaar worden benoemd.
 10. Het bestuur van het Prinsjesfestival benoemt de leden van de jury en de juryvoorzitter. Het kan aan deze jury een secretaris toevoegen.
 11. De leden van de jury en de secretaris kunnen niet voor de prijs in aanmerking komen.
 12. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld.
 13. De jury bepaalt zelf haar werkwijze.
 14. De jury brengt van haar overwegingen rapport uit aan het bestuur van het Prinsjesfestival vóór of op een door dit bestuur vast te stellen tijdstip. De jury mag in haar rapport ten hoogste drie eervolle vermeldingen noemen.
 15. De uitreiking van de prijs geschiedt tijdens een openbare bijeenkomst, te organiseren door het bestuur van het Prinsjesfestival.
 16. Dit reglement is openbaar en zal aan eenieder die daarom vraagt ter beschikking worden  gesteld.

 

Praktische informatie

De jury bestaat uit Jan Schinkelshoek (voormalig CDA Tweede Kamerlid, directeur communicatie Rabobank en hoofdredacteur Haagsche Courant), Kim van Keken (politiek redacteur Volkskrant en journalist bij de Groene Amsterdammer en Follow the Money, winnaar van de Anne Vondelingprijs 2017) en Monique Leyenaar (hoogleraar Vergelijkende Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen). 

Als u wilt meedingen voor de PrinsjesBoekenprijs 2019, vragen wij u drie exemplaren van elk boek voor 1 juli 2019 te sturen naar: 

Schinkelshoek & Verhoog 

T.a.v. Jury Prinsjesboekenprijs 

Smidswater 27 

2514 BW Den Haag 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Querine Hoejenbos, via q.hoejenbos@prinsjesfestival.nl