Privacyverklaring

Stichting Prinsjesfestival hecht waarde aan uw privacy en het beschermen van de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt.

Stichting Prinsjesfestival is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stichting Prinsjesfestival houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover deze toestemming niet besloten ligt in een met jou gesloten overeenkomst, of er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wijzen en deze respecteren.

Contactgegevens Stichting Prinsjesfestival

Website: https://www.prinsjesfestival.nl
E-mail: info@prinsjesfestival.nl
Postadres: Postbus 60, 2501 CB Den Haag

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Prinsjesfestival verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:

 • het afhandelen van reserveringen en betalingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of aankondigingen;
 • het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten;
 • het bieden van de mogelijkheid om een (persoonlijk) account aan te kunnen maken;
 • het leveren van diensten en/of producten.

Welke persoonsgegevens wij, afhankelijk van de omstandigheden, verwerken

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • (mobiele) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarig, neem dan contact met ons op via info@prinsjesfestival.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Prinsjesfestival bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt, in acht genomen de wettelijke (bewaar)termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Prinsjesfestival verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Prinsjesfestival blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Stichting Prinsjesfestival gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan websites wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze website gebruikt de volgende cookies:

 • Google Analytics anonieme analytische cookies, deze verzamelen geen persoonsgegevens
 • Op sommige pagina’s wordt gebruikt gemaakt van Google Maps, deze staan standaard uit, bij het klikken om deze te openen worden er mogelijk cookies gebruikt van Google

Geplaatste Youtube video’s worden omgeleid naar een cookie vrije variant

Foto’s

Wij gebruiken foto’s die gemaakt zijn tijdens het festival als sfeerimpressie van de evenementen op onze website en nieuwsbrieven. Wij trachten bij het maken van de foto’s te voorkomen dat personen op de foto’s individueel te identificeren zijn. In gevallen waarbij iemand herkenbaar in beeld staat wordt zoveel mogelijk mondeling toestemming gevraagd, maar soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat tijdens een foto-opname van het festival veel anderen op de foto staan. Heb je bezwaar tegen plaatsing? Stuur dan een mail aan info@prinsjesfestival.nl met de details van de foto, dan verwijderen wij die foto direct.

Hoe je jouw gegevens kunt inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Prinsjesfestival en heb je het recht op de overdracht van je gegevens, als je daar om vraagt. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@prinsjesfestival.nl. Er kunnen omstandigheden zijn dat wij geen gehoor kunnen geven aan je verzoek om gegevens te verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij op grond van de wet gehouden zijn deze gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren. Zodra deze termijn verstreken is, zullen wij alsnog overgaan tot het verwijderen van jouw gegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je vragen een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, waar mogelijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Prinsjesfestival wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Prinsjesfestival neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@prinsjesfestival.nl. Dit geldt ook voor het geval je vragen hebt.
Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2020. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om met een zekere regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.